facebook
facebook
Formalne aspekty budowy

 

 

 

Do wniosku należy dołączyć:
cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi, wraz z zaświadczeniem potwierdzającym wpis architekta na listę właściwej izby samorządu zawodowego, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przed wydaniem pozwolenia na budowę, zostaje sprawdzona zgodność Państwa projektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (lub wymaganiami ujętymi w decyzji o warunkach zabudowy), a także z obowiązującymi przepisami - w tym techniczno-budowlanymi a także Polskimi Normami. Sprawdzana jest również kompletność projektu budowlanego (czy są wszystkie uzgodnienia, opinie, pozwolenia, a także zaświadczenia o uprawnieniach budowlanych czy przynależności do izb branżowych). W razie stwierdzenia braków w dokumentacji, Urząd - drogą postanowienia - wyznacza termin, w którym muszą Państwo ewentualne braki bądź nieprawidłowości usunąć. Jeżeli nie zrobią Państwo tego w wyznaczonym terminie, zostanie wydana decyzja o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę.

 

Jeżeli jednak złożyli Państwo wszystkie niezbędne dokumenty, Urząd powinien wydać pozwolenie w ciągu miesiąca od chwili złożenia wniosku, a w sytuacjach bardzo skomplikowanych okres ten może wydłużyć się do 65 dni. Pozwolenie na budowę staje się ostateczne, gdy żadna ze stron nie odwołała się od decyzji w ciągu 14 dni od jej doręczenia. Pozwolenie na budowę jest ważne przez okres 3 lat, co oznacza, iż budowę muszą Państwo rozpocząć najpóźniej w ciągu 3 lat od daty otrzymania pozwolenia na budowę.

 

W przypadku zgłoszenia budowy, również następuje weryfikacja Państwa projektu, w razie braków Urząd również zwróci się do Państwa o ich uzupełnienie. Jeżeli jednak wszystko jest w porządku i Urząd w przeciągu 30 dni nie wniesie sprzeciwu, uznaje się milczącą zgodę organu i po ostatnim kroku, jakim jest zgłoszenie rozpoczęcia prac budowlanych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, możemy przystąpić do prac. Zgłoszenie rozpoczęcia prac w PINBie należy złożyć niezależnie czy wybraliśmy pozwolenie na budowę czy drogę zgłoszenia.

 

Na pierwszy rzut oka formalności mogą się wydać nieco przerażające, dlatego zachęcamy do skorzystania z usług naszych architektów, którzy zawsze spokojnie i rzeczowo przeprowadzają naszych klientów przez wszystkie formalności.

NOWYDOM Sp. z o. o.
Ul. Transportowców 7
40-403 Katowice

Tel.:32 308 00 08
E-mail: biuro2@nowydom.slask.pl
 
copyright NOWYDOM Sp. z o.o.
POLITYKA PLIKÓW COOKIES