facebook
facebook
rodo

RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umów, dla wykonania obowiązków prawnych, realizacji prawnie uzasadnionych interesów i na podstawie udzielonych zgód oraz informujemy o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "NOWYDOM" Sp. z o.o.

Siedziba Spółki mieści się w Gliwicach przy ulicy Strzody 8/5.

Biuro Spółki mieści się w Katowicach przy ul. Kolistej 25.

Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000337577.

Spółka posiada NIP: 631-259-75-19 oraz REGON: 241318178

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 107.000,00 PLN,

 

2. Pozostałe dane kontaktowe to:

- telefon:             ……………………………..

- fax:  …………………………….

- GSM     ……………………………..

- e-mail: ……………………………..

- strona internetowa: …………………………………..

 

Podstawą prawną przetwarza przez nas Pana/Pani danych osobowych są przepisy prawa tj. art. 6 ust. 1 lit b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie:

 

a) na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

b) zawartych umów,

c) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora oraz

d) na podstawie udzielonej zgody.

 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 

a) zawarcia i wykonania umów z kontrahentami Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO) - przez okres trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;

 

b) spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. wystawienia lub przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO) – przez okres jaki przepisy prawa nakazują przechowywać dane,

 

c) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia ,

 

d) weryfikacji wiarygodności płatniczej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu umowy,

 

e) marketingu bezpośredniego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) – przez okres trwania umowy lub do złożenia sprzeciwu,

 

f) wykrywania nadużyć i zapobiegania im (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c i 1f RODO) – przez okres trwania umowy, a następnie przez okres po którym przedawnią się roszczenia lub przez czas trwania postępowań prowadzonych przez właściwe organy   publiczne,

 

g) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1a RODO) – przez okres od udzielenia zgody do jej cofnięcia.

 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 

a) przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów np. obsługujące systemy informatyczne Administratora, podwykonawcy, agencje reklamowe, pośrednicy, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, prawne, windykacyjne, rachunkowe, audytorskie oraz usługi doręczania korespondencji   i przesyłek;

 

b) upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy i organy państwowe.

 

6. Obecnie nie planujemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię).

 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

 

 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 

 

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 

 

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku gdy zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, a podstawą przetwarzania jest ich niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 f RODO), z wyjątkiem sytuacji,   w których Administrator: 

 

 

Jeżeli jednak dane są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego (w tym profilowania) ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw w dowolnym momencie, a Administratorowi nie będzie wolno już przetwarzać danych do tych celów.

 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. W przypadku zawierania umowy podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

NOWYDOM Sp. z o. o.
Ul. Transportowców 7
40-403 Katowice

Tel.:32 308 00 08
E-mail: biuro2@nowydom.slask.pl
 
copyright NOWYDOM Sp. z o.o.
POLITYKA PLIKÓW COOKIES